Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

43 Synod Diecezji Płockiej

Zgodnie z Regulaminem XLIII Synodu Diecezji Płockiej, dnia 1 grudnia 2012r. został powołany Parafialny Zespół Synodalny, którego skład personalny stanowią przedstawiciele grup, wspólnot, organizacji i stowarzyszeń religijnych istniejących w parafii Czernice Borowe.

Lista członków Parafialnego Zespołu Synodalnego:

1. Ks. Gaszczyński Michał – przewodniczący
2. Bartołd Katarzyna
3. Biraga Aleksandra
4. Chmielińska Irena
5. Gregorczyk Beata
6. Kalinowska Jolanta
7. Kobylińska Beata
8. Kobylińska Urszula
9. Łąkowski Krzysztof
10. Mikłowski Damian
11. Modzelewska Barbara
12. Nałęcz Mirosław
13. Pikus Jan
14. Pikus Teresa
15. Rekosz Anna
16. Sosnowska Zofia
17. Stępień Janina
18. Wojnarowski Zenon

W czasie spotkania zostały omówione cele i założenia XLIII Synodu Diecezjalnego oraz wybrano sekretarza parafialnego Zespołu Synodalnego, którym został Jan Pikus. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą za Synod Diecezji Płockiej.

Ojcze Przedwieczny, Ty w swoim Miłosierdziu mocą Ducha Świętego prowadzisz i ożywiasz cały Kościół – Oblubienicę Chrystusa. Prosimy Cię, odnów i uświęć przez dzieło 43. Synodu nasz Kościół Płocki. Umocnij biskupów Piotra i Romana, prezbiterów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich zaangażowanych w dzieło Synodu. Pozwól odkryć i zrealizować zamysły Twojej woli w czasach, w których żyjemy. Spraw, aby nowa ewangelizacja w Diecezji Płockiej wydała owoce świętości w życiu osobistym i rodzinnym, parafialnym, zakonnym i społecznym. Niech proces nowej ewangelizacji prowadzi do nawiązania osobistego kontaktu z Jezusem Chrystusem, który żyje w Kościele.
Tylko tam, gdzie Ty jesteś i działasz, Panie, jest nasza przyszłość. Dlatego, ufając Twojej miłości, oddajemy Ci wszystkie nasze zamiary i wysiłki. Wspieraj nas swoją pomocą i natchnieniem Twego Ducha w dobrym wykorzystaniu czasu Synodu. Prosimy Cię o to, Ojcze, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.
Maryjo – Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku, św. Stanisławie Kostko, św. Faustyno, bł. Biskupi Męczennicy Płoccy – módlcie się za nami.

Płock, dnia 14 września 2012 r.
W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Nr 2054/2012

Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego w trosce o dobro duchowe wiernych, kierując się potrzebami Diecezji, w celu wytyczenia głównych linii działalności duszpasterskiej dostosowanej do wymogów nowej ewangelizacji, ujednolicenia sprawowania obrzędów liturgicznych oraz ustanowienia kościelnego prawa partykularnego, z zachowaniem norm Kodeksu Prawa Kanonicznego i zaleceń Stolicy Apostolskiej; niniejszym dekretem, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej (kan. 461 § 1 KPK) zwołuję XLIII Synod Diecezji Płockiej i wyznaczam na jego uroczyste rozpoczęcie dzień 14 października 2012 r. Jego hasłem będą słowa Benedykta XVI „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”.
„Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu” (kan. 460 KPK). Jest zgromadzeniem, na którym Pasterz Kościoła wypełnia w sposób uroczysty swój urząd i posługę duszpasterską w powierzonej mu owczarni (por. Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum Successores, n. 168).
Członkami Synodu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 463) oraz Instrukcji Kongregacji do Spraw Biskupów z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie przeprowadzenia synodów diecezjalnych zostaną mianowani przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i katolików świeckich Diecezji.
Osobnymi dekretami powołam Komisję Główną, Sekretariat Synodu i Komisje Synodalne, których zadaniem będzie opracowanie projektów statutów synodalnych oraz przedstawianie ich na sesjach plenarnych Synodu.
W synodalnej refleksji nad potrzebami naszego Kościoła lokalnego kierować się będziemy przesłaniem Soboru Watykańskiego II, nauczaniem papieskim oraz uchwałami II Polskiego Synodu Plenarnego.
Wszystkich Umiłowanych Diecezjan proszę o gorliwą modlitwę do Ducha Świętego o Jego światło dla dzieła XLIII Synodu Diecezji Płockiej. Swoimi modlitwami i duchowymi ofiarami wspierajcie prace Synodu. Proszę, by w dniu inauguracji Synodu na wszystkich mszach świętych odmówić specjalną modlitwę synodalną.
Zachęcam wszystkich duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego i wiernych do aktywnego włączenia się w prace Synodu przez udział w parafialnych zespołach synodalnych.
Uczestników Synodu i jego prace polecam wstawiennictwu Maryi Matki Kościoła, Patronów Diecezji – św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Stanisława Kostki oraz naszych błogosławionych biskupów męczenników – bł. abp. A.J. Nowowiejskiego i bł. bp. Leona Wetmańskiego.
Wszystkim życzę światła Ducha Świętego i zapewniam o mojej modlitwie.

†PIOTR LIBERA
BISKUP PŁOCKI

KANCLERZ
KS. MIROSŁAW MILEWSKI

Rok liturgiczny 2021/2022

Poczta www

Archiwa