Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

LIST BISKUPA PŁOCKIEGO PIOTRA LIBERY DO PAPIEŻA FRANCISZKA

(wersja włoska)

 Płock/Roma, 21 Gennaio 2019

Amatissimo Santo Padre,

sono vescovo da 22 anni e sacerdote da 43. Da 12 anni servo, con l’aiuto di Dio, una delle più antiche diocesi della Polonia, Płock, che conta circa 950 anni di storia. Dispone di una vasta rete di parrocchie, strutturate in vicarie foranee ben funzionanti. Vi operano diverse centinaia di zelanti sacerdoti, numerose persone consacrate e splendidi fedeli laici. Negli ultimi anni la Chiesa in Płock ha intrapreso iniziative di nuova evangelizzazione per le famiglie, i giovani e coloro che vivono come se Dio non esistesse. Queste iniziative sono ben avviate e caratterizzeranno l’impegno pastorale nell’immediato futuro.

Come pastore della comunità diocesana affidatami cerco di stare vicino alla gente, soprattutto ai sacerdoti, alle persone malate e alle famiglie. Dedico molto tempo alle visite pastorali nelle parrocchie, conoscendo da vicino le gioie e le preoccupazioni delle singole comunità. Non risparmio tempo per le conversazioni personali e l’incontro con i consigli diocesani. Insieme con i miei collaboratori faccio il discernimento nelle cause personali, spesso difficili. Confidando nella divina Provvidenza, porto anche il pesante fardello di alcune complicate situazioni economiche „ereditate” dai miei predecessori.

Nella vita sacerdotale ed episcopale cerco di mantenere l’equilibrio fra actio et contemplatio, ricordando le parole di Nostro Signore : „Cercate prima il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta” (Mt. 6,33).Ultimamente, però, sento una forte esigenza di rafforzare questa armonia interiore nella mia vita quotidiana. Ci ho pensato sù e pregato a lungo. E ho maturato la convinzione che a questo punto della mia vita – ho attualmente 68 anni – farebbe bene a me personalmente, e di riflesso al mio servizio episcopale, un periodo sabbatico di diretta intimità con Dio.

Pertanto, metto nelle Tue mani di Padre e Pastore supremo il mio desiderio e la sottomessa richiesta di poter trascorrere un semestre nell’Eremo Camaldolese Monte Corona nei pressi di Cracovia. Vorrei passare sei mesi (dal 1 luglio fino a 31 dicembre 2019) con gli eremiti camaldolesi, dedicando il mio tempo alla preghiera individuale e comunitaria e alla meditazione.

L’attrattiva per la vita eremitica e la spiritualità camaldolese non è per me del tutto nuova: la provo da molti anni, fin dai primi tempi della mia vita sacerdotale, e la sento molto congeniale e costante.

Allo stesso tempo posso assicurar Le, Santo Padre, che durante la mia assenza la diocesi di Płock non soffrirà alcuna forma di trascuratezza. Il buon Vescovo ausiliare e Vicario generale, Mons. Mirosław Milewski, dotato di lunga esperienza di governo ed in ottimi rapporti con me e col Clero, insieme col Cancelliere e l’efficace Curia diocesana, garantiscono la cura necessaria per tutte le esigenze della nostra Chiesa locale.

Santo Padre,

Le sarò molto grato, nella quotidiana preghiera, se vorrà autorizzarmi a trascorrere un semestre sabbatico con i Padri Camaldolesi di Cracovia.

Con la più profonda venerazione e vivo affetto filiale.

+ Piotr Libera

 

 

LIST BISKUPA PŁOCKIEGO PIOTRA LIBERY DO PAPIEŻA FRANCISZKA

(tłumaczenie na język polski)

Płock/Rzym, dn. 21 stycznia 2019 r.

Umiłowany Ojcze Święty,

od 22 lat jestem biskupem, od 43 lat kapłanem. Od 12 lat służę z Bożą pomocą Diecezji Płockiej, jednej z najstarszych diecezji w Polsce, która liczy prawie 950 lat historii, Diecezja posiada szeroką sieć parafialną, podzieloną na dobrze działające dekanaty. Pracują w nich setki gorliwych kapłanów, liczne osoby konsekrowane i wspaniali wierni świeccy. W ostatnich latach Kościół Płocki podjął inicjatywy związane z nową ewangelizacją skierowane do rodzin, do młodych i do tych, którzy żyją tak, jakby Boga nie było. Inicjatywy te zostały pomyślnie rozpoczęte i stanowią rys charakterystyczny pracy duszpasterskiej na najbliższą przyszłość.

Jako pasterz powierzonej mi wspólnoty diecezjalnej, staram się być blisko łudzi, zwłaszcza kapłanów, osób chorych i rodzin. Poświęcam dużo czasu na wizytacje pasterskie parafii, poznając z bliska radości i troski każdej ze wspólnot. Nie szczędzę czasu na rozmowy osobiste i spotkania z poszczególnymi gremiami diecezjalnymi. Razem z moimi współpracownikami dokonuję rozeznania w sprawach personalnych. często trudnych. Ufając Bożej Opatrzności dźwigam również poważny ciężar pewnych skomplikowanych spraw ekonomicznych, „odziedziczonych” po moich poprzednikach.

W życiu kapłańskim i biskupim staram się zachowywać równowagę między actio et contemplatio, pamiętając o słowach Naszego Pana: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego., a wszystko inne będzie wam dodane” (por. Mt 6, 33). W ostatnim jednak czasie czuję silną potrzebę wzmocnienia tej harmonii wewnętrznej w moim codziennym życiu. Rozmyślałem o tym i modliłem się długo i dojrzało we mnie przekonanie, że na tym etapie mojego życia – mam obecnie 68 lat – byłoby rzeczą dobrą dla mnie osobiście, a w konsekwencji dla mojej posługi biskupiej, przeżycie czasu sabatycznego w bezpośredniej, intymnej bliskości Boga.

W Twoje zatem ręce Ojca i Najwyższego Pasterza składam moje pragnienie i pokorną prośbę o możliwość przeżycia takiego czasu w Eremie Kamedulskim Monte Corona w pobliżu Krakowa. Chciałbym spędzić sześć miesięcy (od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.) z eremitami kamedułami, poświęcając mój czas na modlitwę osobistą 1 wspólnotową oraz na medytację.

Pociąg do życia eremickiego i do duchowości kamedulskiej nie jest dla mnie czymś nowym. Ta duchowość jest mi bardzo bliska i towarzyszy mi od dawna, poczynając od pierwszych lat mojego życia kapłańskiego.

Jednocześnie pragnę zapewnić Cię, Ojcze Święty, że w czasie mojej nieobecności, Diecezja Płocka nie pozostanie na żadnym polu pozbawiona, opieki. Mój Biskup Pomocniczy, bp Mirosław Milewski, który posiada dobre doświadczenie w administrowaniu oraz bardzo dobre relacje ze mną, jak również Z duchowieństwem, razem z Księdzem Kanclerzem i sprawnie działającą Kurią Diecezjalną, gwarantują zachowanie niezbędnej troski o wszystkie potrzeby naszego Kościoła lokalnego.

Ojcze Święty,

będę Ci niezmiernie wdzięczny i zachowam w codziennej pamięci modlitewnej, jeżeli Wasza Świętobliwość zechce udzielić mi pozwolenia na przeżycie czasu sabatycznego z Ojcami Kamedułami z Krakowa.

Z wyrazami najgłębszej czci i z żywą, synowską miłością

+ Piotr Libera

Rok liturgiczny 2022/2023

Poczta www

Archiwa