Msze Święte

Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>

Liturgia Dnia


Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA WIELKI POST 2023 r.

 Asceza wielkopostna, itinerarium synodalne

Drodzy bracia i siostry!

Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza zgodnie opisują wydarzenie przemienienia Jezusa. Widzimy w nim odpowiedź Pana na niezrozumienie, jakie okazali mu jego uczniowie. Nieco wcześniej bowiem doszło do poważnej kontrowersji między Nauczycielem a Szymonem Piotrem, który po wyznaniu wiary w Jezusa jako Chrystusa, Syna Bożego, odrzucił Jego zapowiedź męki i krzyża. Jezus stanowczo go upomniał: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki!” (Mt 16, 23). A „po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno” (Mt 17, 1).

Ewangelia o Przemienieniu Pańskim jest głoszona co roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Rzeczywiście w tym okresie liturgicznym Pan bierze nas ze sobą i prowadzi na miejsce odosobnione. Nawet jeśli nasze normalne obowiązki wymagają od nas pozostania w naszych zwykłych miejscach, przeżywając powszedniość często powtarzaną, a niekiedy nudną, to w okresie Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do „wejścia na wysoką górę” razem z Jezusem, aby przeżyć wraz ze świętym ludem Bożym szczególne doświadczenie ascezy.

Asceza wielkopostna to usiłowanie, zawsze ożywiane łaską, do przezwyciężenia naszego braku wiary i oporów, żeby pójść za Jezusem drogą krzyżową. Tego właśnie, czego potrzebowali Piotr i inni uczniowie. Aby pogłębić naszą znajomość Nauczyciela, by w pełni zrozumieć i przyjąć tajemnicę boskiego zbawienia, realizowanego w całkowitym darze z siebie z miłości, musimy dać się Jemu prowadzić na miejsca odosobnione i w górę, odrywając się od przeciętności i próżności. Trzeba wyruszyć w drogę, drogę wiodącą pod górę, wymagającą wysiłku, ofiarności i koncentracji, jak wyprawa w góry. Te wymagania są ważne także dla procesu synodalnego, w realizację którego zaangażowaliśmy się jako Kościół. Warto, abyśmy podjęli refleksję nad tym powiązaniem, jakie istnieje między ascezą wielkopostną a doświadczeniem synodalnym.

Na „rekolekcje” na górze Tabor Jezus zabiera ze sobą trzech uczniów, wybranych by byli świadkami wyjątkowego wydarzenia. Chce, aby to doświadczenie łaski nie było indywidualne, lecz wspólne, jak zresztą całe nasze życie wiary. Za Jezusem idzie się razem. I razem, jako Kościół pielgrzymujący w czasie przeżywamy rok liturgiczny, a w nim Wielki Post, idąc z tymi, których Pan postawił obok nas jako współtowarzyszy podróży. Podobnie jak w przypadku wejścia Jezusa i uczniów na górę Tabor, możemy powiedzieć, że nasza wielkopostna droga jest „synodalna”, ponieważ odbywamy ją razem na tej samej drodze będąc uczniami jedynego Nauczyciela. Wiemy bowiem, że On sam jest Drogą, a zatem – zarówno w drodze liturgicznej jak i synodalnej – Kościół nie czyni nic innego, jak tylko coraz głębiej i pełniej wchodzi w tajemnicę Chrystusa Zbawiciela.

I dochodzimy do punktu kulminacyjnego. Ewangelia opowiada, że Jezus „przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło” (Mt 17, 2). Tu jest „szczyt”, cel podróży. Po wejściu, przebywając z Jezusem na wysokiej górze trzem uczniom zostaje dana łaska ujrzenia Go w Jego chwale, jaśniejącego nadprzyrodzonym światłem, które nie pochodziło z zewnątrz, ale promieniowało z Niego samego. Boskie piękno tej wizji było nieporównywalnie większe niż jakikolwiek trud, jaki uczniowie mogliby podjąć, wchodząc na Tabor. Podobnie jak w każdej trudnej górskiej wyprawie: w miarę wchodzenia trzeba skoncentrować spojrzenie na ścieżce, ale panorama, która otwiera się na końcu, zaskakuje i odpłaca swoim cudem. Także proces synodalny często wydaje się żmudny i chwilami możemy się zniechęcić. Ale to, co czeka nas na końcu, to niewątpliwie coś wspaniałego i zaskakującego, co pomoże nam lepiej zrozumieć wolę Boga i naszą misję w służbie Jego królestwa.

Doświadczenie uczniów na górze Tabor zostaje dodatkowo ubogacone, gdy obok przemienionego Jezusa pojawiają się Mojżesz i Eliasz, uosabiając odpowiednio Prawo i Proroków (por. Mt 17, 3). Nowość Chrystusa jest wypełnieniem Starego Przymierza i obietnic: jest nierozerwalnie związana z dziejami relacji Boga ze swoim ludem i odsłania jej głęboki sens. Podobnie proces synodalny jest zakorzeniony w tradycji Kościoła, a jednocześnie otwarty na nowość. Tradycja jest źródłem inspiracji do poszukiwania nowych dróg, unikania przeciwstawnych pokus stagnacji i improwizowanego eksperymentowania.

Zarówno ascetyczna droga wielkopostna, jak i ta synodalna, mają za cel przemianę, tak osobistą, jak i eklezjalną. Przemianę, która w obu przypadkach znajduje swój wzór w przemienieniu Jezusa i dokonuje się dzięki łasce Jego paschalnego misterium. Aby takie przemienienie mogło się w nas w tym roku dokonać, chciałbym zaproponować dwie „ścieżki”, którymi można pójść, by wejść razem z Jezusem i razem z Nim osiągnąć cel.

Pierwsza odnosi się do nakazu, jaki Bóg Ojciec kieruje do uczniów na górze Taborze, gdy ci kontemplują przemienionego Jezusa. Głos z obłoku mówi: „Jego słuchajcie” (Mt 17, 5). Pierwsza wskazówka jest więc bardzo wyraźna: słuchać Jezusa. Wielki Post jest czasem łaski na ile słuchamy Tego, który do nas mówi. A jak do nas przemawia? Przede wszystkim w Słowie Bożym, które Kościół ofiarowuje nam w liturgii: nie pozwólmy, by padło ono w pustkę. Jeśli nie zawsze możemy uczestniczyć we Mszy Świętej, czytajmy czytania biblijne dzień po dniu, także z  pomocą internetu. Oprócz Pisma Świętego, Pan przemawia do nas w braciach i siostrach, zwłaszcza w obliczach i historiach tych, którzy potrzebują pomocy. Ale chciałbym też dodać inny aspekt, bardzo ważny w procesie synodalnym: słuchanie Chrystusa dokonuje się także przez słuchanie naszych braci i sióstr w Kościele, przez to wzajemne słuchanie, które w niektórych fazach jest głównym celem, ale które zawsze pozostaje niezbędne w metodzie i stylu Kościoła synodalnego.

Słysząc głos Ojca, „uczniowie, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa” (Mt 17, 6-8). Oto drugie wskazanie na ten Wielki Post: nie chronić się w religijności składającej się z nadzwyczajnych wydarzeń, z sugestywnych doświadczeń, w obawie przed stawieniem czoła rzeczywistości z jej codziennymi zmaganiami, jej trudnościami i sprzecznościami. Światło, które Jezus ukazuje uczniom, jest przedsmakiem chwały paschalnej i ku niej trzeba zmierzać, idąc za „Nim samym”. Wielki Post jest ukierunkowany na Paschę: „rekolekcje” nie są celem samym w sobie, ale przygotowują nas do przeżywania męki i krzyża z wiarą, nadzieją i miłością, aby dotrzeć do zmartwychwstania. Także proces synodalny nie powinien nas łudzić, że dotarliśmy do celu, gdy Bóg daje nam łaskę niektórych mocnych doświadczeń komunii. Także i tam Pan powtarza nam: „Wstańcie i nie lękajcie się”. Zejdźmy na równinę i niech łaska, której doświadczyliśmy, podtrzymuje nas w byciu budowniczymi synodalności w zwyczajnym życiu naszych wspólnot.

Drodzy bracia i siostry, niech Duch Święty ożywia nas w tym Wielkim Poście w naszym wchodzeniu na górę z Jezusem, by doświadczyć Jego Boskiego blasku i w ten sposób, umocnieni w wierze, abyśmy mogli podążać drogą razem z nim, który jest chwałą swego ludu i światłem pogan.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 25 stycznia 2023 r., w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

FRANCISZEK

 1. Dzisiejsza siódma niedziela zwykła w roku liturgicznym rozpoczyna 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który będzie trwał do soboty 25 lutego. W tym roku nosi on hasło „Ku trzeźwości z Kościołem”.
 2. Ewangelia według Świętego Mateusza stawia przed nami trudne wyzwanie. Przykazanie miłości nieprzyjaciół, o którym mówi nam Jezus, dosięga bowiem naszych uprzedzeń, doznanych krzywd i niesprawiedliwości. Nasze ludzkie siły nie wystarczą, by wprowadzić w życie wymagające słowa Jezusa. Prośmy więc podczas Eucharystii, aby sam Bóg dotknął naszych serc i uzdolnił nas do pójścia drogą chrześcijańskiej doskonałości.
 3. Dzisiaj przypada trzecia niedziela miesiąca, w której czcimy Matkę Bożą Czernicką bardziej niż zwykle, szczególnie pieśnią na Jej cześć. Modlitwa różańcowa przed Mszą Świętą o godz. 10:00, z ubiegłej niedzieli, zostanie poprowadzona przez Koło Żywego Różańca z Nowych Czernic.
 4. W następną niedzielę 26 lutego po Mszy Świętej o godz. 10:00 katecheza parafialna dla dzieci z klasy trzeciej i czwartej w ramach przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Podczas Mszy Świętej wystąpi schola z pieśniami wielkopostnymi, które aktualnie są przygotowywane pod kierunkiem Pana Organisty.
 5. Również w niedzielę za tydzień o godz. 15:00, do uczestnictwa we Mszy Świętej zobowiązana jest młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania.
 6. W środę 22 lutego wspominamy 92. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego Świętej Faustynie Kowalskiej, które rozpoczęły się w Płocku. Program tegorocznych nabożeństw znajduje się na stronie naszej parafii.
 7. W rocznicę objawień po raz kolejny jest organizowana akcja „Zapal Światło Miłosierdzia” oraz pomódl się o pokój na świecie. Jesteśmy proszeni, aby tego dnia w godzinach 19:00-21:00 zapalić świece w oknach naszych domów, a w ciągu dnia przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych.
 8. Najbliższa środa to Popielec, który rozpoczyna Wielki Post. Na znak nawrócenia i pokuty nasze głowy zostaną posypane popiołem. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 16:30 (transmisja on-line), na którą szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież. Ofiary na tacę z tego dnia zostaną przeznaczone na działalność charytatywną naszej parafii, prowadzoną przez Parafialny Zespół Caritas. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu będą trwały Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
 9. W Środę Popielcową obowiązuje wszystkich post ścisły (jakościowy i ilościowy), polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu spożywanych posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku (post jakościowy), natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia. Kościół jednak zachęca wszystkich wiernych do praktykowania postu jakościowego i ilościowego, niezależnie od wieku lub okoliczności. Wielki Post jest również tak zwanym „czasem zakazanym” dla zabaw i dyskotek oraz zachęca do powstrzymania się od spożywania napojów alkoholowych.
 10. W każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:00 będzie odprawiane nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a później Msza Święta. Pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej w najbliższy piątek prowadzi Ksiądz Proboszcz, a później poszczególne grupy i wspólnoty, według kolejności podawanej w czasie niedzielnych ogłoszeń duszpasterskich. Dzieci, które przygotowują się do uroczystości komunijnych uczestniczą w każdym nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Zapraszamy również młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania.
 11. Gorzkie Żale będą odprawiane w każdą niedzielę Wielkiego Postu w czasie Mszy Świętej o godzinie 12:00 przed Najświętszym Sakramentem, według poszczególnych trzech części. Postarajmy się licznie rozważać Mękę Pańską w tym nabożeństwie pasyjnym, które powstało w Polsce i swoim początkiem sięga XVIII wieku. Po raz pierwszy Gorzkie Żale były śpiewane w kościele Świętego Krzyża w Warszawie.
 12. Za udział w każdym z tych nabożeństw można uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały nam odpuszczone co do winy. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do jego uzyskania konieczne jest spełnienie zwykłych warunków: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej, modlitwa „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” jako dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, a także brak przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.
 13. W czasie trwających ferii zimowych nadal zapraszamy ministrantów i kandydatów w sobotę 25 lutego na tenisa stołowego w godz. 10:00 – 12:00 do sali spotkań na plebanii. Serdeczna prośba o zabranie obuwia na zmianę.
 14. W najbliższą sobotę 25 lutego o godz. 10:00 zapraszam do wspólnego sprzątania kościoła i dzwonnicy mieszkańców Dzielina i już dzisiaj dziękuję za okazaną pomoc w ramach ustalonej kolejności i parafialnego zwyczaju.
 15. Bardzo proszę o bieżące porządki na grobach swoich bliskich zmarłych, ponieważ wiejący wiatr, szczególnie ten w ostatnim czasie, powoduje duże problemy w utrzymaniu estetyki i porządku na pomnikach nagrobnych oraz w ich otoczeniu. Pamiętajmy o segregowaniu śmieci na dwie podstawowe kategorie i składowaniu ich w odpowiednich miejscach.
 16. Na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii, z ofiara zebranych do puszek w ubiegłą niedzielę, przekażemy 1.000 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
 17. Msze Święte o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line).
 18. SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO SZYMONA STUŁKOWSKIEGO.
  Drodzy Diecezjanie,
  przed naszymi oczyma ciągle mamy obrazy tragiczny skutków trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. W krajach tych nadal trwa akcja ratunkowa, choć maleją szanse na ocalenie kolejnych ofiar kataklizmu. Wciąż istnieje konieczność pilnej pomocy humanitarnej, szczególnie tym, którzy stracili dom i swoich najbliższych. W parafiach naszej Diecezji w ostatnią niedzielę 12 lutego 2023 roku odbyła się zbiórka do puszek na wsparcie materialne dzieł pomocowych Caritas Polska, osobom najbardziej dotkniętym skutkami trzęsienia ziemi. Diecezjanie płoccy okazali się bardzo hojni, dzięki temu w pierwszej transzy przekażemy na pomoc za pośrednictwem Caritas sumę 200 000 zł. Kochani, pragnę bardzo serdecznie podziękować za wrażliwość serc i okazane chrześcijańskie miłosierdzie. Jestem wdzięczny za to wielkie świadectwo solidarności z najbardziej potrzebującymi. Bóg zapłać! Nie ustawajmy w modlitwie za naszych cierpiący braci i siostry. Z pasterskim błogosławieństwem Bp Szymon Stułkowski Biskup Płocki.
 19. APEL PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU W ZWIĄZKU Z PIERWSZĄ ROCZNICĄ WOJNY W UKRAINIE. W piątek 24 lutego br. minie rok od zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Do tej pory wojna pochłonęła setki tysięcy osób, nie tylko żołnierzy, ale również cywilów, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze. Miliony osób straciły domy i zostały zmuszone do ucieczki w poszukiwaniu pomocy i bezpiecznego schronienia. W ewangelicznym geście miłosiernego samarytanina, otworzyliśmy z hojnością nasze domy i serca. Granice Polski przekroczyło 8,5 mln uchodźców wojennych, a duża część z nich znalazła w naszej ojczyźnie pomoc i schronienie. Osoby prywatne oraz instytucje przystąpiły do niesienia pomocy potrzebującym. Kościół w Polsce, za pośrednictwem Caritas Polska i Caritas diecezjalnych udzielił wsparcia w różnej formie ponad 2 mln uchodźców. Wartość pomocy w postaci udzielenia schronienia, posiłków, paczek żywnościowych i darów rzeczowych oraz wsparcia integracyjnego wyniosła ok. 337 mln zł. Od pierwszych dni wojny Caritas udziela wsparcia rzeczowego w Ukrainie, wysyłając transporty pomocy humanitarnej o wartości ok. 260 mln zł. Po roku bohaterskiej obrony Ukrainy wojna trwa nadal, przynosząc kolejne ofiary i dalsze zniszczenia. Ukraińcy wciąż potrzebują naszej pomocy. Z tego powodu, zwracam się z apelem do księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich, aby w piątek 24 lutego br. we wszystkich kościołach w Polsce wznieść modlitwy w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie, a w niedzielę 26 lutego br., po każdej Mszy Świętej, zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny. Ufam, że dzięki modlitwie – już wkrótce – będziemy cieszyć się sprawiedliwym pokojem w Ukrainie, a dzięki naszemu wsparciu materialnemu, żaden z naszych braci i sióstr Ukraińców nie pozostanie bez pomocy. Abp Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
 20. Wszystkim solenizantom i jubilatom nowego tygodnia składamy serdeczne życzenia, chorych otaczamy ufną modlitwą, a zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu. Dzisiaj mija 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika – astronoma, matematyka, lekarza, prawnika, ekonomisty, twórcy teorii heliocentrycznej. W dniu urodzin wybitnego uczonego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Mikołaj Kopernik jest także jednym z patronów roku 2023.
 21. Przeżywając tradycyjne zapusty, czyli ostatnie dni tegorocznej karnawałowej radości, stonowanej trwającą wojną na Ukrainie oraz różnymi kataklizmami na świecie, pamiętajmy o chrześcijańskim umiarkowaniu. Nadal życzymy spokojnych i pogodnych ferii zimowych dla wszystkich, którzy ten czas przeżywają.
 22. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
 • 23 lutego (czwartek) – Święty Polikarp. Biskup i męczennik, uczeń świętego Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej. Zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa. Po sześćdziesięciu latach prowadzenia Kościoła w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169 (wspomnienie dowolne).
 1. „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie” (por. Mt 5, 38-48). Zbliżający się Wielki Post to kolejna okazja dla nas wszystkich, aby wejść na drogę pokuty i nawrócenia. Trwając w modlitwie o pokój na Ukrainie i pamiętając o ewangelicznych słowach naszego Pana, z łaską Bożego błogosławieństwa rozpocznijmy czas Wielkiego Postu.
DATA GODZINA TREŚĆ INTENCJI
PONIEDZIAŁEK

20.02.23

8:00 Msza Święta za Parafian.
WTOREK

21.02.23

8:00 Msza Święta za dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA

22.02.23

10:00 Śp. Marian i Aniceta Starzyk – 27. rocznica śmierci Mariana.
Śp. Marian Więckowski – 22. Msza Święta Gregoriańska.
16:30 Śp. Czesław Pszczółkowski – 17. rocznica śmierci.
Śp. Halina Bielawska – 8. intencja po pogrzebie. Następna Msza Święta 04.04.2023, godz. 16:30.
CZWARTEK

23.02.23

16:30 Śp. Jerzy Jakubiak – 2. intencja po pogrzebie. Następna Msza Święta 28.03.2023, godz. 9:30.
17:00 Śp. Stanisław Józef Chodkowski – 5. intencja po pogrzebie. Następna Msza Święta 25.03.2023, godz. 9:00.
PIĄTEK

24.02.23

16:30 Śp. Janusz Smoliński – Msza Święta z okazji rocznicy urodzin, intencja małżonki z Rodziną.
SOBOTA

25.02.22

9:00 Śp. Wiesława Leleniewska – 8. intencja po pogrzebie. Następna Msza Święta 05.04.2023, godz. 16:30.
NIEDZIELA

26.02.23

8:30 Msza Święta za Parafian.
Śp. Jan Granoszewski – rocznica śmierci.
10:00 Śp. Janusz Biraga, Krystyna Kałamańska i Stefan Kałamański oraz dziadkowie Tarasińscy – rocznica śmierci Janusza.
Śp. Piotr Pluciński – 12. (ostatnia) intencja po pogrzebie.
12:00 Śp. Czesław Miączyński – 7. rocznica śmierci.
Śp. żona Teresa Sadkowska,  syn Artur Sadkowski oraz rodzice Helena i Konstanty Sadkowscy – 22. rocznica śmierci Teresy.
15:00 Śp. Halina i Sylwester Błażejewscy – 8. rocznica śmierci Haliny oraz Teresa Goryszewska – 34. rocznica śmierci.
Śp. Marcin Luberadzki – Msza Święta od koleżanek i kolegów z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Center. Czernice Borowe”.
Śp. Marian Więckowski – 26. Msza Święta Gregoriańska.

Rok liturgiczny 2022/2023

Poczta www

Archiwa