Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

W dniu 30 października zakończona została akcja “Żołnierska pamięć” przez żołnierzy 2. Ośrodka Radioelektronicznego. Tegoroczna edycja z racji obostrzeń wynikających z utrzymującego się stanu epidemii na terenie kraju podzielona była na kilka etapów i trwała od 19 do 30 października

„W tym roku kolejny już raz żołnierze 2. Ośrodka Radioelektronicznego włączyli się w wypełnianie akcji Żołnierska Pamięć. W okresie przed Uroczystością Wszystkich Świętych wspominamy żołnierzy, którzy odeszli na wieczna wartę. W tym szczególnym czasie czcimy pamięć walczących na frontach wszystkich walk o naszą wolną i niepodległą Ojczyznę. Dając wyraz należnej pamięci i hołdu poleciłem podległym mi żołnierzom uporządkowanie ponad pięćdziesięciu miejsc pamięci narodowej z terenu siedmiu powiatów Garnizonu Przasnysz. Dbanie o miejsca pamięci to nasz obowiązek ale też sposób wyrażenia szacunku dla zmarłych. Jednak o poległych i zmarłych pamiętamy nie tylko przy okazji 1 listopada. Porządkujemy groby, myjemy pomniki, przynosimy świeże kwiaty i zapalamy znicze także z okazji święta Wojska Polskiego, Święta Niepodległości czy świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych a także doraźnie w ramach organizowanych przeze mnie podróży historyczno-wojskowych. Staramy się odwiedzać miejsca pamięci tak często, jak to jest możliwe – zapewnia Dowódca 2. Ośrodka Radioelektronicznego – płk dypl. Bogusław POSTEK.

„Żoł­nier­ska Pamięć” to corocz­na akcja, w ramach któ­rej żoł­nie­rze odwie­dza­ją gro­by kole­gów, któ­rzy stra­ci­li życie pod­czas wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków służ­bo­wych. Śro­do­wi­ska woj­sko­we, przed naj­waż­niej­szy­mi świę­ta­mi porząd­ku­ją woj­sko­we cmen­ta­rze i mogi­ły, rów­nież te, o któ­rych czę­sto już nikt nie pamię­ta.

Tekst: por. A. Michalski

Zdjęcie: W. Bartkowicz,  D. Bojarska

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa