Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Nowy rok duszpasterski rozpoczął się 2 grudnia 2012 r., w pierwszą niedzielę Adwentu, a przebiega pod hasłem: „Być solą ziemii”. Program duszpasterski na ten rok jest częścią trzyletniego programu „Kościół domem i szkołą komunii”.

Hasła na kolejne trzy lata programu brzmią:

2010/2011 – „W komunii z Bogiem”,
2011/2012 – „Kościół naszym domem”,
2012/2013 – „Być solą ziemi”.


Celem ogólnym Programu duszpasterskiego „Kościół domem i szkołą komunii” (2010/2013) jest:

• odkrywanie i pogłębianie duchowości komunii,
• odnowa i wzmocnienie struktur komunijnych Kościoła,
• krzewienie duchowości komunii,
• duszpasterska troska o rodzinę.
Mottem drugiej części, trzyletniego Programu duszpasterskiego, „Kościół naszym domem” są słowa: „Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga, a wy jesteście uprawną ziemią Bożą, budowlą Boga. Dzięki udzielonej mi przez Boga łasce położyłem fundament jako zręczny architekt, ale buduje ktoś inny. Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu, oprócz tego, który już został położony, a jest nim Jezus Chrystus” (1Kor 3, 911).


Cel programu duszpasterskiego „Być solą ziemi”

Program duszpasterski „Być solą ziemi” kończy trzyletni (2010-2013) cykl pracy Kościoła w Polsce, w myśl hasła „Kościół domem i szkołą komunii”. W roku 2010/2011 realizowano program pod hasłem: „W komunii z Bogiem”, zaś w roku liturgicznym 2011/12 temat brzmiał: „Kościół naszym domem”.

Mottem Programu na rok duszpasterski 2012/2013 są słowa: „Wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól utraci swój smak, to czym go przywrócić? Nie przydaje się na nic! Wyrzuca się ją z domu i ludzie będą po niej deptać” (Mt 5,13). Doskonale oddają one istotę celów realizacji Programu, którymi są:

– rozbudzanie ducha apostolskiego wiernych świeckich,
– formowanie wiernych zdolnych do czynnego zaangażowania się w przemianę świata,
– uwrażliwianie na najbardziej potrzebujących.

W Programie duszpasterskim „Być solą ziemi” na rok 2012/2013 zostały zaakcentowane również priorytety pastoralne, takie jak:

– odkrywanie powołań do ewangelizacji,
– chrześcijańskie świadectwo małżeństw i rodzin,
– wspólna troska wierzących o przekaz wiary młodemu pokoleniu z akcentem położonym na bierzmowanie,
– zaangażowanie na rzecz misji,
– solidarność z prześladowanymi za wiarę w Chrystusa,
– troska o chrześcijański charakter niedzieli,
– umacnianie i rozszerzanie działalności Parafialnych Zespołów Caritas.

Realizacja Programu rozpocznie się od Adwentu (w tym roku od 2 grudnia).


Cel programu duszpasterskiego „Kościół naszym domem”:

Celem programu jest pomoc w zrozumieniu tajemnicy Kościoła, w odnalezieniu własnego miejsca w Kościele, zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół oraz odnawianie i budowanie struktur komunijnych. W Programie duszpasterskim „Kościół naszym domem” została zaakcentowana potrzeba pogłębianie ducha współpracy między duchowieństwem, osobami życia konsekrowanego i wiernymi świeckimi, a także zwiększenie obecności i zaangażowania świeckich w duszpasterstwa parafialne.
a. Nowy rok duszpasterski ma przyczynić się do większego zaangażowania świeckich w życie Kościoła, kształtowanie większej odpowiedzialności. Istotnym celem programu jest rozbudzenie struktur komunijnych, czyli Rad Duszpasterskich, Rad Ekonomicznych a także Rad Społecznych przy biskupie diecezji.
b. Ten rok ma także przyczynić się do umacniania struktur komunijnych w parafiach, przez tworzenie i ożywienie działania Parafialnych Rad Duszpasterskich i Parafialnych Rad Ekonomicznych. We wszystkich tych Radach istotną rolą winni odgrywać kompetentni ludzie świeccy, poczuwający się do współodpowiedzialności za kształt misji Kościoła we współczesnym świecie.
c. Rok ten ma również za zadanie ożywianie ruchów i stowarzyszeń w parafii; budowanie więzi braterskich między kapłanami oraz więzi między kapłanami a wiernymi, między wiernymi w parafiach, dekanacie i diecezji oraz w rodzinach. Troska duszpasterzy obejmować będzie też powołania, charyzmaty i ducha służby w Kościele oraz miłość jako zasadę życia w nim.

Rok liturgiczny 2022/2023

Poczta www

Archiwa