Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Santità, Amatissimo Santo Padre,

            il 21 gennaio 2019 sono stato accolto da Te in udienza privata, durante la quale Ti ho presentato il mio grande desiderio di trascorrere sei mesi nell’eremo dei Camaldolesi, vicino a Cracovia. Dopo 43 intensi anni di sacerdozio desideravo profittare di questo tempo sabbatico per rinnovare le mie forze spirituali e fisiche.

            Santo Padre, con magnanimità hai consentito ai miei piani, dandomi la Tua paterna benedizione. Per questo desidero ringraziarTi ancora una volta.

            Il 1° luglio sono stato accolto con grande gentilezza dalla comunità degli eremiti camaldolesi di Srebrna Góra (Mons Argenteus, Monte Argentina). Fin dal primo giorno ho seguito scrupolosamente l’orario quotidiano degli eremiti in tutti i suoi momenti. Con l’aiuto di Dio ho cercato di prendere il più possibile dal carisma dei Camaldolesi, innestato nella spiritualità di san Romualdo e del beato Paolo Giustiniani. Immergendomi nel silenzio e nella quiete dell’eremo, ho sperimentato quanto è vero il motto camaldolense: „O beata solitudine, che apri i cuori verso Dio e gli uomini.”

               Le molte ore passate davanti al Signore nascosto nel Santissimo Sacramento hanno riempito il mio cuore di pace e del fascino di scoprire sempre di nuovo “Colui che É”. E’ stato un tempo d’intensa e vicina permanenza con Colui nel Quale „noi viviamo, ci muoviamo e siamo”(cfr. Atti 17,28), e anche di ritorno al primo Amore, del quale scrive s. Giovanni Apostolo. L’Officium lectionis, celebrato prima dell’alba, copiosamente nutriva l’anima con il cibo della Parola di Dio e i testi dei Padri della Chiesa. Il clima altamente spirituale dell’eremo, il silenzio, la solitudine, aiutavano ad entrare nella preghiera contemplativa. In questo cammino mi è stata di guida l’opera mistica del XIV secolo „La nube della non-conoscenza” (The Cloud of Unknowing).               Santo Padre, ogni giorno ho avuto presente la Tua domanda, fattami nel colloquio in Vaticano, di pregare la Madonna per Te. Ti assicuro di aver messo tutte le Tue intenzioni, così come le preoccupazioni e le gioie, nelle mani di Maria, là venerata particolarmente come Regina Eremitarum.               Il 1° gennaio 2020 sono tornato a Płock per servire il Popolo di Dio con rinnovato zelo. All’inizio dell’anno nuovo, guardando il Volto della Sancta Dei Genitrix, canto nel cuore il mio Magnificat, dando lode a Dio per le grazie ricevute nei sei mesi scorsi. Mi rivolgo a Te, amatissimo Santo Padre, e Ti chiedo umilmente di voler benedire me e tutta la diocesi di Płock.               Con la più profonda venerazione e devozione filiale.

Płock, 2 gennaio 2020

Piotr Libera

Vescovo di Płock

Tłumaczenie listu:

Wasza Świątobliwość,Umiłowany Ojcze Święty,

               21 stycznia 2019 roku zostałem przyjęty przez Ciebie na audiencji prywatnej, w czasie której przedstawiłem Ci moją wielką prośbę. Mianowicie prosiłem wtedy o zgodę na spędzenie sześciu miesięcy w eremie Kamedułów pod Krakowem. Mając 43 lata kapłaństwa pragnąłem skorzystać z tego czasu sabatycznego, żeby odnowić swoje siły duchowe i fizyczne.

               Wielkodusznie wyraziłeś, Ojcze Święty,  zgodę na moje plany, udzielając mi swego ojcowskiego błogosławieństwa. Pragnę Ci za to jeszcze raz z całego serca podziękować.

               1 lipca 2019 rozpocząłem swój pobyt w eremie Srebrnej Góry, przyjęty z wielką życzliwością przez wspólnotę pustelników Kamedułów. Od samego początku włączyłem się w program dnia eremitów, wypełniając skrupulatnie wszystkie jego punkty. Starałem się, z Bożą pomocą, czerpać jak najwięcej z charyzmatu eremickiego, którego źródłem jest duchowość Świętego Romualda i  Błogosławionego Pawła Giustiniani. Zanurzając moje życie w ciszę i milczenie panujące w eremie, doświadczyłem, jak prawdziwe jest motto towarzyszące pustelnikom kamedułom: „O błogosławiona samotności, która otwierasz serca na Boga i ludzi”.

               Wiele godzin spędzonych przed Panem ukrytym w Najświętszym Sakramencie ołtarza napełniły moje serce pokojem i fascynacją ciągle  na nowo odkrywanego TEGO, KTÓRY JEST.   Był to czas intensywnego i bliskiego obcowania z TYM, w którym „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. A zarazem czas powrotu do tej pierwszej Miłości, o której pisze Apostoł Jan. Officium lectionis sprawowane jeszcze przed świtem, karmiło obficie duszę pokarmem Słowa Bożego i tekstami zaczerpniętymi ze skarbca Ojców Kościoła. Cały klimat duchowy panujący w pustelni, milczenie, samotność, sprzyjały wejściu w rytm modlitwy kontemplacyjnej. Przewodnikiem na  tej drodze był dla mnie czternastowieczny traktat mistyczny zatytułowany: „Obłok niewiedzy” (The Cloud of Unknowing).

               Każdego również dnia pamiętałem, Ojcze Święty, o Twojej prośbie wyrażonej podczas naszej rozmowy w Watykanie, żeby modlić się za Ciebie do Matki Bożej. Zapewniam Cię, że wszystkie Twoje intencje, Twoje troski i radości, powierzałem w dłonie Maryi, która w eremie jest szczególnie czczona jako Królowa Pustelników (Regina Eremitarum).

               1 stycznia 2020 roku powróciłem do Płocka, aby służyć ludowi Bożemu z odnowionym zapałem. U progu nowego roku, wpatrując się w oblicze Bożej Rodzicielki, śpiewam w sercu mój Magnificat, hymn uwielbienia Boga za łaski, które stały się moim udziałem w czasie minionych sześciu miesięcy. Natomiast Ciebie, Umiłowany Ojcze Święty, proszę pokornie o błogosławieństwo dla mnie i całej Diecezji Płockiej.

               Z wyrazami najgłębszej czci i synowskiego oddania.

Płock, 2 stycznia 2020 r.

† Piotr Libera

Biskup Płocki                                    

 

ODPOWIEDŹ SEKRETARIATU STANU

NA LIST BISKUPA PŁOCKIEGO DO PAPIEŻA FRANCISZKA

SEKRETARIAT STANU SEKCJA PIERWSZA – SPRAWY OGÓLNE

Ekscelencjo,

Czcigodny Księże Biskupie,

W imieniu Jego Świątobliwości Franciszka bardzo dziękuję za list z dnia 2 stycznia bieżącego roku i informację o ubiegłorocznym pobycie Księdza Biskupa w Eremie Ojców Kamedułów na Srebrnej Górze k. Krakowa.

Ojciec Święty życzy, by czas pobytu w. Eremie, doświadczenie duchowości Monastycznej opartej na regule św. Romualda, przenikniętej ascezą, milczeniem i modlitwą, jak również osobiste przemyślenia Księdza Biskupa, owocowały w dalszym Jego życiu i posłudze biskupiej gorliwością i szlachetnymi inicjatywami.

Jego Świątobliwość z serca udziela Księdzu Biskupowi i całej Diecezji Płockiej Apostolskiego Błogosławieństwa.

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem

† Edgar Peńa Parra

Substytut Sekretariatu Stanu

Rok liturgiczny 2022/2023

Poczta www

Archiwa