Msze Święte

Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>

Liturgia Dnia


Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

DATA GODZINA TREŚĆ INTENCJI
PONIEDZIAŁEK

16.05.22

15:30 Śp. Barbara i Zygmunt Śmigielscy – rocznice śmierci.
16:30 Śp. Andrzej Kordek oraz Jerzy i Eugenia Kordek – Msza Święta z okazji imienin Andrzeja.
WTOREK

17.05.22

15:30 Śp. Marianna i Aleksander Stryjewscy – 43. rocznica śmierci Marianny oraz Marianna Rutkowska.
ŚRODA

18.05.22

15:30 Śp. Janina Pydyńska, Marian Protokowicz oraz zmarli z rodziny Kijewskich, Pydyńskich i Protokowicz.
16:30 Śp. Teresa Nosarzewska – 6. rocznica śmierci oraz rodzice Jadwiga i Franciszek Czapliccy.
CZWARTEK

19.05.22

15:30 Śp. Cecylia Weronika Pawłowska – 4. intencja po pogrzebie. Następna Msza Święta 21.07.2022, godz. 8:00.
16:30 Śp. Zbigniew Lewandowski – 6. intencja po pogrzebie. Następna Msza Święta 17.07.2022, godz. 17:00.
PIĄTEK

20.05.22

15:30 Msza Święta za Parafian.
16:30 Śp. Jadwiga Zieleniecka – 2. rocznica śmierci, intencja społeczności Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych.
SOBOTA

21.05.22

14:00 Msza Święta dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Czernickiej, łaskę zdrowia i pomyślność dla społeczności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasze Dzieci” w Czernicach Borowych.
15:30 Śp. mąż Jan Grzelakowski oraz dzieci Ewa i Adam Grzelakowscy, teściowie Jadwiga i Czesław Grzelakowscy, rodzice Antonina i Władysław Bojarscy, siostra Anna Kimona – 3. rocznica śmierci Jana.
16:30 Śp. Eugeniusz Trzciński – 9. rocznica śmierci.
Śp. Helena i Ignacy Bober oraz Jadwiga Stojko i Tadeusz Bober – intencja Rodziny.
NIEDZIELA

22.05.22

8:30 Śp. Aleksandra i Władysław Trzcińscy, siostra Aurelia Trzcińska oraz wnuczka Małgorzata Kościug.
10:00 Śp. Krystyna  i Józef Żbikowscy – rocznica śmierci Józefa.
12:00 Msza Święta za Parafian – Pierwsza Komunia Święta.
15:00 Śp. rodzice Paweł i Cecylia Smolińscy – rocznica śmierci Pawła.

(Dz 14,21-27; Ps 145,8-13; Ap 21,1-5a; J 13,31-33a.34-35)

Bóg jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Bóg działa przez ludzi. Otwiera poganom podwoje wiary. Czyni wszystko nowe i daje nowe przykazanie miłości.
Apostołowie realizują Nakaz Misyjny Chrystusa, który powiedział: „Idźcie i nauczajcie (czyńcie uczniów) wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”. Paweł i Barnaba (pomaga im Jan zwany Markiem) kończą swoją pierwszą podróż misyjną. Rozpoczęli od Cypru, by następnie dotrzeć do Salaminy; Pafos; Perge (tutaj odłącza się Marek i wraca do Jerozolimy); Antiochii Pizydyjskiej; Ikonium; Listry Derbe; powrót do Listry; Ikonium i Antiochii Pizydyjskiej. Później odwiedzają Pizydię, dotarli do Pamfilii, nauczają w Perge i dotarli do Attalii, skąd odpłynęli do Antiochii Syryjskiej. Czytany fragment w dzisiejszej liturgii ukazuje działalność misyjną Pawła i Barnaby w Derbe. Znajduje się tam żydowska synagoga, w której Paweł głosi z sukcesem Ewangelię. Wielu słuchaczy uwierzyło nauczaniu Pawła i przyjęło orędzie Zbawienia w osobie Jezusa Chrystusa. Wracając do Antiochii Syryjskiej Paweł wybiera dłuższą i bardziej niebezpieczną drogę, gdyż chciał odwiedzić jeszcze raz założone tam wcześniej wspólnoty. Jego celem było umocnienie młodych chrześcijan w wierze, a także ustanowienie starszych, czyli przełożonych w tych wspólnotach. Ze względu na krótki okres istnienia wspólnot, wyboru starszych dokonywali nie sami członkowie tych Kościołów, ale Paweł i Barnaba. Kierowanie wspólnotą nie było powierzone jednej tylko osobie, ale sprawowano je kolegialnie, na co wskazuje stosowana przez autora liczba mnoga- starsi. Kończąc opis pierwszej wyprawy misyjnej, św. Łukasz podkreśla, że dzieło, do którego apostołowie zostali powołani i które wykonali, pochodziło od Ducha Świętego. To On kierował kolejnymi etapami misji i z Jego inicjatywy misjonarze w pierwszej kolejności udali się do Żydów oraz do „ bojących się Boga” pogan. Ewangelia była więc głoszona najpierw tym, którzy otrzymali Boże obietnice, a następnie dopiero poganom. Po powrocie do Antiochii nad Orontesem, zebrał się cały tamtejszy Kościół, a misjonarze (Paweł i Barnaba) złożyli sprawozdanie ze swojej blisko trzy lata trwającej podróży. Podkreślali
działanie Ducha Świętego, który towarzyszył ich poczynaniom oraz to, że Bóg otworzył podwoje wiary dla wszystkich, także dla pogan.
Psalm ten jest hymnem alfabetycznym( każdy wers zaczyna się od kolejnej litery alfabetu). Autor wysławia w nim Boga za Jego wielkość, królowanie na świecie i wierność. Wysławia wszechmoc Bożą, Jego majestat, przedziwne dzieła, dobroć i miłosierdzie. Na samym początku zaznacza, że Bóg jest Królem wszechświata , przewyższającym swoją naturą wszelkie stworzenia. Dlatego według autora cały świat jest zobowiązany do wysławiania Jego wielkości. Pierwszym motywem uwielbienia Boga jest Jego wielkość. Bóg jest nieskończenie wielki, co przejawia się w Jego działalności, w objawieniu się Jego majestatu, w Jego cudach. Dlatego lud głosi stale chwałę Jego dobroci i łaskawości. Autor łączy ze sobą pojęcia „wielkości” z „dobrocią” i „łaskawością”. W ten sposób wyraża wiarę w Boga, który posiada siłę stwórczą, ujawniającą się w utrzymywaniu świata. Głównym tematem psalmu jest królowanie Boga i Jego miłosierdzie, objawiane w dziele stworzenia i wyzwolenia. Autor w tym hymnie ukazuje Boga jako miłosiernego i łaskawego Ojca, który pomaga wszystkim poniżonym. Psalmista sławi Boga bliskiego, który zawsze ma ręce otwarte dla potrzebujących i uszy czule nastawione na wołanie ubogich. Potędze tego Boga poddane są wszystkie mocarstwa ziemi. Jeśli jednak nie będą oparte na Nim, popadną w ruinę.
Dwa ostatnie rozdziały Księgi Apokalipsy (21 i 22) opisują radosne dopełnienie się Bożego plany zbawienia. Pierwszym jego etapem jest nowe stworzenie. Nowe niebo i nowa ziemia (obraz zaczerpnięty z Izajasza) oznacza, że obecny wszechświat ustąpi miejsca nowemu, w którym nie będzie już żadnej niedoskonałości. Z odnowionego świata definitywnie zostanie usunięte wszelkie zło wraz z każdą formą cierpienia. Głos od tronu oznajmia, że nie chodzi tu wyłącznie o odnowienie całego wszechświata, ale o zbawienie rozumiane jako obecność Boga pośród Jego ludu, pełna komunia odkupionych z Bogiem. W tym przełomowym momencie, po raz pierwszy w całej Księdze, Bóg sam przemawia bezpośrednio. Nowy świat jest miejscem wiecznego mieszkania zwycięzców, czyli zbawionych. Wykluczeni z niego zostali natomiast ci, którzy przyjęli sposób działania złego (bestii). Wśród tych wykluczonych są też tchórze i kłamcy. Miasto Święte- Nowe Jeruzalem- jest ukazane jako naprawdę święta stolica nowej ziemi. Jej świętość i pochodzenie będzie z nieba
i jest porównywane do Oblubienicy. To Nowe Jeruzalem jest darem łaski od Najwyższego. Bóg w sposób szczególny zamieszka w tym miejscu (przybytku), by być Bogiem miłosiernym i litościwym, który ociera wszelką łzę i chroni od wszelkiego złego.
Wiersz trzydziesty pierwszy jest wstępem do mowy Chrystusa po Wieczerzy, która jest przez św. Jana opisana w rozdziałach 14-17. Jezus na początku (po wyjściu Judasza) mówi o swoim uwielbieniu, daje nowe przykazanie miłości i zapowiada zaparcie się Piotra. Wyjście Judasza to znak rozpoczęcia męki, ale Jezus zamiast o cierpieniu myśli o chwale, jaką męka i śmierć przyniesie Jemu i Bogu Ojcu. Mówi o swojej śmierci jako o zwycięstwie już odniesionym, chce bowiem dodać odwagi apostołom, aby później, będąc świadkami Jego zniewag, cierpień i śmierci, nie zachwiali się w wierze. Przez mękę i śmierć uwielbiona zostanie ludzka natura Chrystusa. Bóg zaś zostanie uwielbiony w Nim, to znaczy w Synu Człowieczym. Uwielbienie Syna Człowieczego przez boga Ojca dokona się przez wskrzeszenie z martwych i podzielenie się z Nim władzą. To uwielbienie nastąpi już wkrótce- przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Przez śmierć Jezusa wypełni się w sposób doskonały wola Boża i Bóg otrzyma pełne zadośćuczynienie za grzechy. Jezus troszczy się o rozwój wzajemnej miłości swoich uczniów. Dlatego zostawia im nowe przykazanie miłości. Przykazanie to nie tylko pojedyncze polecenie, to wskazówka- rada- zawierająca wzór miłości Jezusa. Przykazanie jest nazwane nowym, ponieważ podaje nową miarę i wzór miłości : „jak Ja was umiłowałem”. Nowe jest również wzajemne miłowanie się. Potrzeba wzajemnej miłości uczniów wiąże się z odejściem Jezusa. To miłość ma być zewnętrznym wyznacznikiem ucznia Chrystusa. Po owocach tej miłości ludzie będą mogli poznać i uwierzyć w Chrystusa.

 1. Czwarta niedziela wielkanocna to Niedziela Dobrego Pasterza, który opiekuje się nami – swoimi owcami, każdego z nas wzywa po imieniu i chce obdarować życiem wiecznym. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty święte, których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom.
 2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 59. Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego pod hasłem roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Powołani do budowania rodziny ludzkiej”. Dzisiaj rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.
 3. Dzisiaj przypada 77. rocznica zakończenia II wojny światowej i Narodowy Dzień Zwycięstwa
 4. Przed Mszą Świętą o godz. 10:00 modlitwie różańcowej przewodniczy Koło Żywego Różańca z Chojnowa, ponieważ jest to druga niedziela miesiąca.
 5. Dzisiaj podczas wszystkich Mszy Świętych jest obecny wśród nas ks. Emil Stolarczyk pochodzący z parafii Rostkowo i pełniący posługę proboszcza parafii pw. Świętego Ludwika w Krzywym Jeziorze Diecezja Odesko Symferopolska. Wygłosi okolicznościowe kazanie oraz będzie zbierał ofiary do puszki na rzecz swojej parafii, składającej się głównie z przesiedlonych Polaków, którzy z powodu trwającej wojny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Będzie to dla nas kolejna okazja, aby pomóc Ukrainie przeżywającą dramatyczną wojnę. Ksiądz Emil święcenia kapłańskie przyjął 4 stycznia 2018 roku, a miesiąc później odprawił Mszę Świętą Prymicyjną w kościele parafialnym w Rostkowie. Witamy bardzo serdecznie w naszej parafii, dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy łaski zdrowia, Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej Czernickiej.
 6. Od przyszłej niedzieli wznawiamy zwyczaj śpiewania Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 9:30 od maja do października. To nabożeństwo jest duchowym owocem nawiedzenia parafii przez kopię Jasnogórskiej Ikony w roku 2015.
 7. We wtorek 10 maja o godz. 9:00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji społeczności Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z okazji 19. rocznicy nadania imienia i przekazania sztandaru. Dnia Patronki.
 8. W środę 11 maja o godz. 14:30 odbędzie się spotkanie dzieci z klasy trzeciej przed uroczystością Pierwszej Komunii Świętej, a we wtorek również o godz. 14.30 spotkanie dla dzieci z klasy czwartej przed uroczystością Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Ta uroczystość została zaplanowana w naszej parafii w niedzielę 29 maja o godz. 12:00.
 9. Nabożeństwo majowe w dni powszednie jest odprawiane o godz. 16:00, a w niedziele na zakończenie Mszy Świętej o godzinie 15:00.
 10. Choć dziś mamy 8 maja, to uroczystość Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski i naszej parafii przypada jutro, przeniesiona ze względu na przypadającą niedzielę wielkanocną. Jutro więc będziemy prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były godne i święte. Będziemy też wzywać jego orędownictwa i wypraszać pomoc Opatrzności Bożej dla naszej ojczyzny.
 11. W piątek 13 maja w liturgii będziemy wspominać Matkę Bożą Fatimską. Tego dnia przypada 105. rocznica pierwszego objawienia fatimskiego oraz 41. rocznica zamachu na Świętego Jana Pawła II.
 1. Od najbliższego piątku razem ze wspólnotami Kół Żywego Różańca naszej parafii rozpoczniemy nowennę przed beatyfikacją Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca na świecie i Papieskich Dzieł Misyjnych, która została zaplanowana w niedzielę 22 maja w Lyonie we Francji. Msza Święta o godz. 15:00 na Eurexpo zostanie odprawiona przez kardynała Luis Antonio Tagle, prefekta Kongregacji Ewangelizacji.
 2. W piątek 13 maja będziemy obchodzilić Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, który corocznie jest świętowany od kilku lat w drugi piątek maja. Wszystkim kierowcom, a szczególnie z naszej parafii, którzy zawodowo jeżdżą po drogach Polski, Europy i świata składamy życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej Czernickiej i Świętego Krzysztofa. Zmarłych, szczególnie tragicznie, polecamy miłosierdziu Bożemu.
 3. W najbliższą sobotę 14 maja o godz. 8:30 w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie rozpoczną się eliminacje rejonowe do Sacrosongu Diecezjalnego 2022. W tym wydarzeniu będzie uczestniczyła nasza Schola parafialna, prowadzona pod opieką Pana Organisty.  Życzymy pomyślności, ponieważ jest to swoisty debiut muzyczny i artystyczny.
 4. Msze Święte o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line).
 5. W tych dniach modlimy się o deszcz. Piękną modlitwę w tej intencji znajdziemy na naszej stronie internetowej. Jej treść przygotował ks. Maciej Bagdziński, który w tym roku prowadził rekolekcje wielkopostne w naszej parafii.
 6. Za wstawiennictwem Pani Loretańskiej solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia z pamięcią w modlitwie (szczególnie Stanisławom). Naszym maturzystom życzymy światła Ducha Świętego. Modlimy się za wszystkich chorych, szczególnie przebywających w szpitalach. Naszą modlitwą otaczamy również zmarłych, szczególnie zmarłych w ostatnim czasie.
 7. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 8 maja (niedziela) – Święty Stanisław (ok. 1030-1079). Biskup krakowski i męczennik. Patron chrześcijańskiego ładu moralnego oraz główny patron Polski. Zamordowany przez króla Bolesława Śmiałego podczas odprawiania Mszy Świętej (uroczystość).
 • 14 maja (sobota) – Święty Maciej Apostoł. Po śmierci Judasza wybrany drogą losowania do grona Dwunastu (święto).
 1. Niedziela Dobrego Pasterza wskazuje nam Jezusa, który jest „bramą owiec” i z miłością troszczy się o nas. Niech Bóg nam błogosławi, aby w tym tygodniu nie zabrakło naszej modlitwy, która będzie prośbą o nowe i dobre powołania do pracy w Winnicy Pańskiej oraz wsparciem dla wszystkich pasterzy Kościoła Chrystusowego.
DATA GODZINA TREŚĆ INTENCJI
PONIEDZIAŁEK

09.05.22

15:30 Śp. Bogusław Sadowski oraz Marianna i Kazimierz Sadowscy – 6. rocznica śmierci Bogusława.
16:30 Msza Święta dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Czernickiej, łaskę zdrowia i pomyślność codziennego życia dla Stanisławy Bartnikowskiej z okazji 74. rocznicy urodzin oraz imienin – intencja dzieci z Rodzinami.
WTOREK

10.05.22

9:00 Msza Święta w intencji społeczności Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z okazji 19. rocznicy Dnia Patronki.
15:30 Śp. Maria, Wacław i Ryszard Siekliccy oraz wszyscy zmarli z rodziny Sieklickich i Franciszek Biesiada.
16:30 Śp. Stanisława i Julian Leleniewscy, Małgorzata i Adam Leleniewscy, rodzice Kazimiera i Eugeniusz Szczepkowscy oraz dziadkowie Marianna i Piotr Granoszewscy.
ŚRODA

11.05.22

15:30 Śp. Stanisława i Stanisław Skowrońscy, siostra Teresa Białowąs oraz Bogdan i Zbigniew Białowąs – Msza Święta z okazji imienin.
16:30 Msza Święta dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Czernickiej, łaskę zdrowia dla Katarzyny i Pawła Sucheckich z synkiem Jakubem z okazji 12. rocznicy sakramentu małżeństwa.
CZWARTEK

12.05.22

15:30 Śp. Robert Krępski – 5. intencja po pogrzebie. Następna Msza Święta 07.11.2022, godz. 9:00.
16:30 Śp. Stanisława i Jan Jonczak, Czesław i Ryszard Keczmerscy oraz Ewa Krajewska.
PIĄTEK

13.05.22

12:00 Msza Święta z okazji 13. rocznicy poświęcenia figurki Matki Bożej Fatimskiej wzniesionej na rodzinnej ziemi Dzierzęckich w Nowych Czernicach z dziękczynieniem za łaskę 90. rocznicy urodzin Ireny Wiesławy Dzierzęckiej oraz ze wspomnieniem zmarłych rodziców śp. Stanisławy i Aleksandra Kobylińskich – intencja Rodziny.
16:30 Śp. Wojciech i Ryszard Cząstkiewicz oraz rodzice Marianna i Aleksander Zembrzuscy.
 

SOBOTA

14.05.22

13:00 Msza Święta dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Czernickiej, łaskę zdrowia i pomyślność codziennego życia dla Moniki i Łukasza Łąkowskich z okazji 2. rocznicy sakramentu małżeństwa i sakramentu chrztu córki Jagody.
15:30 Śp. Eugenia i Witold Smoleńscy, dziadkowie Zofia i Lucjan Smoleńscy, brat Zbigniew Smoleński, ciocia Zofia Borowa i Ryszard Borowy – Msza Święta z okazji imienin i rocznic śmierci.
16:30 Śp. Zofia i Stanisław Kiersikowscy oraz Tadeusz Kiersikowski, Marian Kiersikowski i Anna Kiersikowska – Msza Święta z okazji imienin Zofii, intencja Rodziny.
Śp. Stanisław Komorowski – Msza Święta z okazji imienin, intencja córki z Rodziną.
NIEDZIELA

15.05.22

8:30 Śp. ksiądz Apolinary Morawski, rodzice Teodora i Stanisław Grzeszczak oraz siostra Wiesława.
10:00 Śp. rodzice Apolonia i Franciszek Tabaczyńscy oraz dziadkowie Anastazja i Stanisław Adamscy – 27. rocznica śmierci Franciszka.
12:00 Śp. Zofia i Mieczysław Kamińscy – Msza Święta z okazji imienin Zofii.
15:00 Śp. Sebastian Brzozowski – 2. rocznica śmierci oraz Zofia Brzozowska – Msza Święta z okazji imienin.

Rok liturgiczny 2021/2022

Poczta www

Archiwa